top of page

Ilocano Defenders Objectives:

Kakabsat ken Kabaguis,
Ti Nayon ti ilocano Defenders ay;

Ag Tinulong Tayo nga mapa say at ti biyag ti taga norte.
Maikan ti pagkakataon nga makaala ti nasayat nga ikabiag.
Isugarud nga ada vocational scholarship nga ited tayo tapno masursuruan ti kabailan ti ilocano.

Masapol tayo ti volunteers nga dakel ti puso ken nasengpet nga panunot ta adu nga salbahe ditoy lubong.

Ti organizasyon tayo ay kasla manong o manang nga agited ti husto nga pag subaybay dagijay matukso nga agaramid ti haan nasayat.

Brothers and Soul mates,
The goals of the organization are as follows;
To help each other to improve the life and well being of Ilocanos.
One of our program is to offer vocational scholarship to upgrade the capabilities of ilocanos.
We need volunteers with big hearts and kind thoughts because there a lots of bad in society.
Our organization is like a big brother or sister to guide our fellowmen not to be tempted to do bad.

bottom of page