top of page
Ilocano%20Defenders-01_edited.png

Hangad po ni Ilocano Defenders na magkaroon po tayo ng tamang kamalayan na kung saan ating malalabanan ang kasamaan.
Maisasagawa po ito ni Ilocano Defenders sa pakikiisa ng mga taong handang magbigay ng kanyang taos pusong pag suporta.
Maraming salamat po.

COMMUNITY WATCH VOLUNTEER RECRUITMENT:

Nais mo bang maging bahagi ng grupo na lumalaban sa mga demonyo ng lipunan?

Fill up our form!

CONTACT DETAILS:

Secretary: Jacky 09398405382
ilocanodefenders@gmail.com

Kabsat, ti pag kakadwa tayo ditoy Ilocano Defenders ay haan laeng para si tayo nga taga norte.
Taga Aparri Cagayan ti pinag gapuan ti kaaduan nga officers tayo ngem uray haan ka ilocano, nu masapol da ti suporta, ipakita tayo kanya da nga ti mga taga norte ket dakel ti puso ken adu nga nasayat nga tao.

Nagadu ti aga saludsud nu apay tagalog o ingles ti usaren ti kakadwa tayo nga panag sungbat ditoy Facebook ken website tayo.
Agapu nga adu nga taga norte nga napan dijay Hawaii, America, Canada, Manila, Mindanao nga nag anak dijayen.
Kaadwan ti anak da ket haan da makaawat ti sarita nga ilocano ta dijay da dimakelen.
Kayat tayo nga sumurot da ken sumuporta da ditoy organizasyon tayo ta ti dara da ken espuritu ket may maysa met kanya tayo.
Masapol nga maawatan da nga taga norte ti pinag gapuan da ken naimbag ti nayon ti mga Ilocano.

ILOCANO DEFENDERS MOVIE POSTER LAYOUT 38
ILOCANO DEFENDERS PART 2 MOVIE POSTER 26
bottom of page